SNABBPUTS EXTERIÖR- 1000 ML

I lager.
149 kr

Vår snabbputs är extremt lättanvänd, lämnar extrem glans och en glatt yta efter sig. Vi har kombinerat tre stycken olika polymerer för att maximera prestationen. Den går även att använda produkten som torkstöd och produkten är helt fri från rengöringsmedel och lösningsmedel och är därför säker att använda på hela fordonets exteriör. Det finns två appliceringsmetoder för vår snabbputs välj vilken som passar dig bäst. På torrt fordon: Spraya ett tunt lager av snabbputsen över en panel åt gången och torka sedan av produkten med en fluffig mikrofiberduk, ingen eftertorkning behövs. På vått fordon: När bilen är nytvättad och avsköljd spraya på medlet över en panel och använd en torkduk för ett effektivt torkstöd, eftertorka den torra ytan med en fluffig mikrofiberduk. Låt inte produkten torka in och applicera inte produkten i direkt solljus eller på varma paneler. Produkten är tänkt att användas outspädd. Snabbputsen kan även användas som ett glidmedel till lera vid en lackrengöring. Den kan till och med användas på sidorutorna som en enklare glasförsegling. Använd inte snabbputsen på interiören, utan testa istället snabbputs interiör för fordonets insida.

VARNING SKADLIGT VID HUDKONTAKT SKADLIGT VID INANDNING ORSAKAR ALLVARLIG ÖGONIRRITATION Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 2-Metyl <10%, Disiloxan [Propoxi] <10%