KERAMISK SNABBFÖRSEGLING- 1000ML

I lager.
189 kr

Vår keramiska snabbförsegling är skapad för dig som vill ha ett keramiskt skydd på sitt fordon men vill att det skall gå snabbt och enkelt. Man kan enkelt applicera snabbförseglingen genom att spraya på och spola av och då få ett direktverkande keramiskt skydd med flera månaders hållbarhet. Snabbförseglingen kan med fördel appliceras på fordonet direkt via sprayflaskan eller i en skumlans. För applicering med skumlans skall produkten appliceras koncentrerat och vredet skall vara stängt. Eller varför inte använda produkten som ett torkstöd innan man torkar av fordonet. När fordonet är rengjort och avspolat men fortfarande blött, sprayar man hela fordonet med en tunn dimma. Låt produkten härda i 1 minut innan produkten spolas av med högtryckstvätten uppifrån och ner. Torka sedan fordonet torrt med en torkduk. Låt inte produkten torka in och applicera inte produkten i direkt solljus. Produkten är tänkt att användas outspädd. För ökad hållbarhet appliceras produkten på torrt fordon genom att spraya på en panel och gången, fördela sedan ut produkten jämnt med en mikrofiberduk. Låt produkten härda i 1 minut innan produkten torkas av med en fluffig mikrofiberduk. Keramisk snabbförsegling kan även användas på alla andra ytor exteriört såsom på fälgar, plast, glas och gummi.  

 VARNING SKADLIGT VID HUDKONTAKT SKADLIGT VID INANDNING ORSAKAR ALLVARLIG ÖGONIRRITATION Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Aminosiloxan <10%, Disiloxan [Propoxi] <10%