KALLAVFETTNING - 1000ml

I lager.
119 kr

Vår kallavfettning löser effektivt tjära, asfalt och salt och kan även användas vid borttagning av klistermärken. 

Kallavfettningen är otroligt högpresterande och är lösningsmedelsbaserad. Perfekt som förtvättsmedel innan polering och vaxning och oumbärlig vid vintertvätten. 

Man kan med fördel använda en borste, svamp eller mikrofiberduk för att lättare lösa upp smuts som sitter lite hårdare. 

Testa alltid produkten på en dold yta. 

Spray produkten direkt på den yta som man vill rengöra. Låt produkten verka i upp till en minut innan den spolas av med högtryckstvätt. Spola av produkten nedifrån och upp och passera ännu en gång uppifrån och ner och försäkra dig om att alla rester har spolats av. 

Vår avfettning används som ett förtvättsmedel innan kontakttvätt, och fungerar bäst på torra ytor. Vi rekommendera att medlet inte sprays högre upp än till under dörrhandtagen. 

För fläckar högre upp bör man spray på en mikrofiberduk för att blötlägga och torka av. Låt inte produkten torka in och applicera inte produkten i direkt solljus.

VARNING 

ORSAKAR ALLVARLIG ÖGONIRRITATION 

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. 

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Propanon (CH3)2CO >10%, Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska >40%