ALLRENGÖRING - 1000ml

I lager.
119 kr

Vårt allrengöringsmedel är extremt kraftfull och fri från syra. 

Den är säker att använda på de flesta ytor. Allrengöring är perfekt för svåra, tuffa fläckar och på kraftigt nedsmutsade ytor. Glöm inte att späda produkten innan användning. 

Man kan med fördel använda en borste, svamp eller mikrofiberduk för att få lättare lösa upp smuts som sitter lite hårdare. 

Testa alltid produkten på en dold yta. 

När produkten används exteriört rekommenderar vi att man sprayar direkt på ytan som skall rengöras. Använd sedan en borste, mikrofiberduk eller svamp för att rengöra ytan. Efteråt bör ytan sköljas av med vatten eller torkas av med en fuktig trasa. För rengöring av interiören rekommenderar vi att man sprayar direkt i en mikrofiberduk, borste eller svamp. Efteråt bör man skölja av ytan med vatten eller torka av ytan med en fuktig trasa. Torka sedan ytan torr med en mikrofiberduk. Låt inte produkten torka in och applicera inte produkten i direkt solljus. 

Doseringsförhållande: 1:50 Interiörrengöring 1:10 Rengöring av hjul och hjulhus 1:5 Rengöring av motorutrymme och dörrgångar 

FARA ORSAKAR ALLVARLIGA FRÄTSKADOR PÅ HUD OCH ÖGON Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. 

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Natriumhydroxid <5%, Natriumpyrofosfat <5%