GLASRENGÖRING - 1000ml

I lager.
149 kr

Vill du ha en glasrengöring som verkligen fungerar? 

Vår glasrengöring innehåller inga tillsatser som kletar eller efterlämnar en hinna. 

Vi har valt en alkoholbaserad glasrengöring med låg vattenhalt som får jobbet gjort. Man kan med fördel använda en fönsterduk för att få ett bättre resultat. 

Spray en tunn dimma över rutan utan att överdosera. Torka av rutan med en fönsterduk i raka drag, eftertorka med en torr mikrofiberduk. 

För envisa fläckar, spray direkt i en mikrofiberduk och blötlägg ytan och vänta 60 sekunder. Torka sedan rutan med en fönsterduk i raka drag, eftertorka med en mikrofiberduk. 

När man torkar framrutans insida rekommenderar vi att produkten sprayas direkt i en mikrofiberduk, så undviker man att stänka ner instrumentpanelen.

Låt inte produkten torka in och applicera inte produkten i direkt solljus. 

Produkten är tänkt att användas outspädd.

VARNING 

ORSAKAR ALLVARLIG ÖGONIRRITATION 

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. 

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Propan-2-ol, 2-butoxietanol