FLYGROSTLÖSARE - 1000ml

I lager.
149 kr

Vår flygrostlösare är pH-neutral och kan med fördel användas på ditt fordons lackerade ytor och kan även användas som ersättare för fälgrengöring.

I kontakt med järnpartiklar och bromsdamm börjar vätskan reagera och blir lila. 

Vi har valt att minimera den illaluktande substansen och försätt den med en härlig doft. Man kan med fördel använda en borste, svamp eller tvätthandske för att lättare lösa upp smuts som sitter lite hårdare. 

Testa alltid produkten på en dold yta. 

Den bästa effekten uppnås om produkten appliceras på ett fordon där synlig smuts redan är avlägsnad med förtvätt och kontakttvätt. 

Spraya produkten över alla lackerade ytor runt om fordonet. Vänta på att medlet reagerar på föroreningarna och börjar ”blöda”. Skölj sedan av produkten med högtryckstvätt och tvätta sedan snabbt av fordonet på nytt. 

Låt inte produkten torka in och applicera inte produkten i direkt solljus. Produkten är tänkt att användas outspädd.

VARNING 

KAN ORSAKA ALLERGISK HUDREAKTION 

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.

 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

amfotera ytaktiva ämnen <5%, icke-joniska tensider <5%, parfymer, Eugenol <5%, Natrium Mercaptoacetate 10-30%