FÄLGRENGÖRING - 1000ml

I lager.
149 kr

Vill man ha riktigt rena fälgar skall man använda sig av en dedikerad fälgrengöring. 

Vår fälgrengöring är spädbar och riktigt kraftig för att rengöra dina fälgar ordentligt. 

Fälgrengöringen skummar när den sprayas på fälg och däck och löser därför upp smutsen mer effektivt genom den förlängda hängtiden. 

Man kan med fördel använda en borste, svamp eller tvätthandske för att lättare lösa upp smuts som sitter lite hårdare. 

Testa alltid produkten på en dold yta. 

Spray produkten direkt på fälgen och låt den verka i upp till 5 min och spola sedan av med en högtryckstvätt. Låt inte produkten torka in och applicera inte produkten i direkt solljus eller på varma fälgar. Använd inte fälgrengöringen på fälgar utan klarlack. 

Doseringsförhållande: 

1:5 Hårt nedsmutsad yta. 

1:10 Måttlig nedsmutsad yta 

1:25 Lätt nedsmutsad yta 

FARA 

ORSAKAR ALLVARLIG FRÄTSKADOR PÅ HUD OCH ÖGON 

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. 

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. 

Natriumhydroxid <30%, Natriumpyrofosfat <15%